Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti ADSAFE, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní Ustanovení

1.1. Provozovatel

Internetový obchod (e-shop) na adrese https:/www.adsafe.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozován společností ADSAFE, spol. s r.o., se sídlem Bělohorská 274/9, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 020 09 463, DIČ CZ02009463, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 21477 (dále jen „provozovatel“), bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2200487107/2010.

1.2. Kupující

1.2.1 Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „kupující“).

1.2.2. Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“).

1.2.3. Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

1.3. Obchodní podmínky

1.3.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi provozovatelem (jako prodávajícím) a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).

 

1.3.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi provozovatelem a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.

 

1.3.3. Právní vztahy provozovatele s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Právní vztahy provozovatele se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

2. Uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby

2.1. Nabídka zboží

2.1.1. Zboží nabízené prostřednictvím stránek internetového obchodu je nabídkou zboží, která má (zejména s ohledem na skutečnost, že trezory a sejfy jsou specifickým druhem zboží) pouze informativní charakter, a to zejména pokud se jedná o konkrétní barevné provedení zboží, resp. konkrétní barevný odstín zboží, hmotnost zboží (každý trezor/sejf stejného typu může s ohledem na ruční výrobu obsahovat různé množství vyplňovací hmoty), rozměry (hloubky trezorů jsou obvykle uváděny bez zámků, klik, atd.). 2.1.2. Fotografie zboží nabízeného prostřednictvím stránek internetového obchodu jsou rovněž vždy pouze ilustrativní.

2.1.3. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

2.2. Objednávka

2.2.1. Objednávku může kupující vytvořit elektronicky pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy (viz čl. 2.4. odst. 2.4.1. těchto obchodních podmínek) a způsobu platby (viz čl. 2.5. odst. 2.5.1. těchto obchodních podmínek) kupující potvrdí svou objednávku kliknutím na ikonu „Odeslat objednávku“, čímž podá závazný (ze strany kupujícího) návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem.

2.2.2. Před odesláním objednávky provozovateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

 

2.2.3. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

2.3. Uzavření kupní smlouvy

2.3.1. Provozovatel přijme návrh kupní smlouvy kupujícího (objednávku), pokud tento návrh není v rozporu s obchodními podmínkami a provozovatel nemá konkrétní důvod domnívat se, že kupující kupní smlouvu poruší. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce.

2.3.2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.

2.3.3. V případě, že má být zboží speciálně objednáno, importováno, vyrobeno či upraveno na přání kupujícího, pak platí, že objednávka kupujícího je pouze poptávkou kupujícího, na základě které provozovatel zašle kupujícímu závaznou (ze strany provozovatele) nabídku, a to na elektronickou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl ve své poptávce anebo (dle volby provozovatele) návrh na uzavření kupní smlouvy v listinné podobě. Nabídka provozovatele je v takovémto případě pro provozovatele závazná 14 kalendářních dnů. Kupní smlouva je v takovémto případě uzavřena buď akceptací nabídky provozovatele ve formě e-mailu odeslaného kupujícím na elektronickou adresu provozovatele uvedenou v záhlaví této smlouvy ve shora uvedené lhůtě anebo podpisem kupní smlouvy (v listinné podobě) oběma smluvními stranami ve shora uvedené lhůtě v případě, že provozovatel navrhl kupujícímu uzavření kupní smlouvy v listinné podobě.

2.3.4. Zájemce vstupem do internetového obchodu souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.3.5. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v jazyce českém.

2.4. Způsob balení a dopravy

2.4.1. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob balení a dodání zboží určuje provozovatel. V případě, že je způsob balení anebo dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem balení a dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob balení či dopravy.

 

2.4.2. O odeslání zboží se provozovatel zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl při vytvoření objednávky.

2.4.3. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst k ceně zboží náklady na balení zboží ve skutečné výši, jakož i náklady na zaslání (dopravu) zboží k ceně zboží dle aktuálního ceníku přepravce.

2.4.4. V případě zasílání zboží do zahraničí si provozovatel vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.

2.5. Kupní cena a způsob platby

2.5.1. Provozovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby:

 • bankovním převodem po dokončení objednávky (číslo bankovního účtu viz čl. 1. odst. 1.1. těchto všeobecných obchodních podmínek),

 • na dobírku až při převzetí od přepravce, tj. v místě určeném kupujícím v objednávce,

 • v hotovosti v showroomu na adrese sídla provozovatele (viz čl. 1. odst. 1.1. těchto všeobecných obchodních podmínek) anebo v showroomu na adrese Jamnická 223, 738 01 Frýdek-Místek, Staré Město.

2.5.2. Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet provozovatele. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet provozovatele. Platba bude kupujícím činěna na základě elektronické pro-forma faktury (výzvy k platbě) anebo dle volby provozovatele zálohové faktury vystavené provozovatelem a zaslané kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce, s čímž kupující výslovně souhlasí. Splatnost takovéto pro-forma faktury, potažmo zálohové faktury činí obvykle sedm (7) kalendářních dní ode dne jejího vystavení. Po úhradě kupní ceny kupujícím vystaví provozovatel kupujícímu v elektronické podobě fakturu, resp. konečnou fakturu, se všemi náležitostmi daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s čímž kupující rovněž výslovně souhlasí.

2.5.3 V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si provozovatel vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky dle aktuálního ceníku přepravce. Elektronický daňový doklad bude zaslán kupujícímu po úhradě kupní ceny zboží, a to na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, s čímž kupující výslovně souhlasí. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si provozovatel vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu neumožnit kupujícímu platbu zboží na dobírku při převzetí zboží od přepravce, a to zejména v případě, že se jedná o kupujícího, který např. již v minulosti zboží od provozovatele nepřevzal, resp., který si v rámci jedné objednávky anebo jednoho kalendářního dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000,- Kč vč. DPH.

2.5.4. Veškeré změny, zejména včetně změn kupních cen zboží, v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Rozhodující je kupní cena zboží uvedená, resp. platná v době uzavření kupní smlouvy.

2.5.5. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH. Pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

2.5.6. Podle zákona o evidenci tržeb je provozovatel jako prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.

2.5.7. Vzhledem k tomu, že ke koupi zboží dochází za použití komunikačních prostředků na dálku, kupující bere na vědomí, že z podstaty věci je vyloučena možnost prohlídky zboží ze strany kupujícího před uhrazením kupní ceny a provozovatel je tak oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před prohlédnutím, resp. převzetím zboží.

2.6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

2.6.1. Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou kupní cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.

2.6.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady (náhradu škody) spojené s jeho objednávkou a zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

2.6.3. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou provozovatelem považovány za správné.

2.6.4. Provozovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2.6.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

2.6.6. Veškerá sdělení provozovatele mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

3. Dodání zboží

3.1. Dodací lhůta a místo plnění

3.1.1. Provozovatel se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. V případě platby bankovním převodem po dokončení objednávky provozovatel odešle zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet. Dostupnost zboží a dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro provozovatele závazná.

3.1.2. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu. Provozovatel odesílá zboží najednou více kupujícím, a to obvykle jednou týdně.

3.1.3. Místem plnění je místo uvedené v objednávce, resp. v kupní smlouvě.

3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží

3.2.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

3.2.2. Zboží je doručováno obvykle v době od 8:00 do 18:00 hod. V případě, že strany neujednaly osobní převzetí zboží v jednom ze showroomů uvedených v čl. 2.5. odst. 2.5.1. těchto obchodních podmínek, je kupující povinen být v den dodání zboží v dobu uvedenou v první větě tohoto odstavce k dispozici v místě plnění. V případě, že je kupujícímu známo, že v uvedenou dobu nebude v místě plnění přítomen je povinen tuto skutečnost neprodleně, nejméně však jeden pracovní den před plánovaným doručení zboží, oznámit elektronickým způsobem na e-mailovou adresu provozovatele: info@adsafe.cz.

3.2.3. Součástí dodávky je doklad o zakoupení zboží, který uvádí datum prodeje, označení zboží, kupní cenu a údaje o provozovateli.

3.2.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci a provozovateli buď písemně na adresu jeho sídla anebo elektronickou formou na e-mailovou adresu provozovatele: info@adsafe.cz.

3.2.5. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího anebo přepravního listu anebo jiného obdobného dokumentu, kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

3.2.6. Reklamace zjevných vad zboží, tj. zejména mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení, nejvhodněji v den převzetí zásilky od přepravce.

3.2.7. Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, zejména pak v případě pokud kupující neprodleně toto poškození neuplatnil v souladu s odst. 3.2.3. a 3.2.4. tohoto článku obchodních podmínek.

3.2.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího (např. v případě nepřítomnosti kupujícího v místě plnění v době uvedené v odst. 3.2.2. tohoto článku obchodních podmínek) nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit provozovateli náklady spojené s opakovaným doručováním a skladováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.2.9. Provozovatel umožňuje osobní převzetí zboží v showroomech uvedených v čl. 2.5. odst. 2.5.1. těchto obchodních podmínek, a to dle místa uvedeného v objednávce. O dostupnosti a následné přítomnosti zboží na daném showroomu informuje provozovatel kupujícího bez zbytečného prodlení po doručení objednávky, resp. po doručení zboží na daný showroom. Nepřevezme-li kupující zboží v daném showroomu nejpozději ve lhůtě sedmi (7) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, je provozovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat náhradu vzniklé škody.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

4.1.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.

4.1.2. Pokud spotřebitel v zákonné 14 denní lhůtě oznámí provozovateli, že od smlouvy odstupuje, kupní smlouva se od počátku ruší. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít potvrzení o koupi (dodací list), které obdržel spolu se zakoupeným zbožím, nebo tento obecný formulář pro odstoupení od smlouvy a reklamace. Ve formuláři by mělo být uvedeno alespoň jméno a příjmení kupujícího, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení peněz.

4.1.3. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele v zákonné 14 denní lhůtě se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle provozovatel oznámení, že od smlouvy odstupuje.

4.1.4. Spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího. Kupující uzavřením kupní smlouvy dále uděluje provozovateli předchozí výslovný souhlas, aby tento započal s upravováním zboží již před uplynutím shora uvedené lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy. Za upravení zboží podle přání kupujícího dle tohoto odstavce se s ohledem na specifický typ zboží nabízeného na stránkách internetového obchodu (tj. sejfy a trezory) považuje zejména jakákoli modifikace či adjustace zboží oproti nabídce zboží uvedené na stránkách internetového obchodu anebo oproti standardu v jakém je zboží běžně dodáváno výrobcem zboží, potažmo provozovatelem, (tj. zejména v případě změny rozměrů zboží, změny vnitřního uspořádání zboží, změna počtu vnitřních schránek, změny barvy oproti výrobcem či provozovatelem standardně nabízených barev, vyvrtání děr do zboží pro umístění, spojení či zavěšení zboží do místností, změna strany otvírání dveří či umístění zámku dveří, atd.).

4.1.5. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, zašle nebo předá provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Spotřebitel je povinen zboží vhodně, tj. v souladu s podmínkami spotřebitelem určeného přepravce, dopravce či držitele poštovní licence, prostřednictvím kterého bude zboží doručováno zpět provozovateli, zabalit pro jeho vrácení zpět provozovateli, aby toto nebylo v průběhu přepravy poškozeno či zničeno; v opačném případě ručí provozovateli za způsobené škody. V případě, že vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použité či poškozené, má provozovatel vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody bez dalšího jednostranně započíst na pohledávku spotřebitele vůči provozovateli na vrácení kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.

4.1.6. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, je provozovatel povinen bez zbytečného odkladu, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů po předání (vrácení) zboží spotřebitelem, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal, to neplatí v případě dobírky, kde provozovatel poukazuje peněžní prostředky výlučně na bankovní účet spotřebitele uvedený v odstoupení.

4.1.7. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá.

4.1.8. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, vrací mu provozovatel náklady na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu zaslání zboží, obvykle částku ve výši ...,- Kč. Výše vrácené částky vychází z ceníku Gebrüder Weiss. V případě, že spotřebitel doručil zboží osobně, náhrada mu nenáleží. V případě, že spotřebitel vrací zboží z jedné objednávky ve více zásilkách, má nárok na vrácení pouze jednoho poštovného. V případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese kupující náklady na navrácení zboží provozovateli v plném rozsahu kupující.

4.1.9. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět spotřebiteli.

4.1.10. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi provozovatelem a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy podnikatelem

4.2.1. Podnikatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit výlučně v případech stanovených těmito obchodními podmínkami.

4.2.2. Provozovatel je dle vlastního uvážení oprávněn umožnit podnikateli, který o to písemně provozovatele zažádá, odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů po převzetí zboží. Umožní-li provozovatel podnikateli odstoupit v uvedené lhůtě, pak podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží, dále nebude-li vrácené zboží v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak podnikatel bere na vědomí, že provozovatel si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která provozovateli vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

4.2.3. Podnikatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel; použití zbylé části ustanovení § 2110 se vylučuje.

4.2.4. Neoznámil-li podnikatel provozovateli vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

4.2.5. Z důvodu ochrany práv podnikatele je-li podnikatel právnickou osobou a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na některém ze showroomů provozovatele, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

4.2.6. Odstoupí-li podnikatel oprávněně od kupní smlouvy, zašle nebo předá provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství, a to ve stavu v jakém je obdržel od provozovatele. Podnikatel nemá nárok na náhradu poštovného ani jiných souvisejících nákladů. Provozovatel, bude-li zboží ve stavu, v jakém je provozovatel zaslal podnikateli, zboží převezme a ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů po převzetí zboží od podnikatele vrátí podnikateli vše, co od něj obdržel. V ostatních případech zboží podnikateli na jeho náklady vrátí.

4.2.7. Je-li společně se zbožím poskytnut podnikateli dárek, je darovací smlouva mezi provozovatelem a podnikatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy podnikatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a podnikatel je povinen spolu se zbožím provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.

4.3. Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem

4.3.1. Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.

4.3.2. Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li provozovatel, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.

4.3.3. Kupující bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s provozovatelem porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

4.3.4. Pokud provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží (včetně poštovného), pokud již tato byla uhrazena.

5. Práva z vadného plnění

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a ve vztahu k spotřebiteli též i zákonem o ochraně spotřebitele.

5.2. Provozovatel odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména provozovatel odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které provozovatel nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití provozovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy (vyjma výjimek uvedených v čl. 2.1. odst. 2.1.1. těchto obchodních podmínek) ,

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti (vyjma výjimek uvedených v čl. 2.1. odst. 2.1.1. těchto obchodních podmínek) a

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. dvaceti-čtyř (24) kalendářních měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.4. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u provozovatele na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy provozovatel obdržel od kupujícího reklamované zboží.

5.5. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit zejména potvrzení o koupi (dodací list).

5.6. Kupující má povinnost vytknout provozovateli vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

5.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.8. Provozovatel rozhodne o reklamaci ze strany spotřebitele ihned, ve složitých případech do pěti (5) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany spotřebitele včetně odstranění vady bude provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

5.9. Jestliže provozovatel reklamaci neodmítne, vystaví kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci provozovatele a kupujícího, co je obsahem reklamace dle kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka provozovatele.

5.10. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.

5.11. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je provozovatel povinen kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Provozovatel v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

5.12. V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené provozovatelem reklamované zboží, je provozovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí provozovatel kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

5.13. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně provozovatele.

5.14. Zjistí-li Provozovatel v průběhu prověřování oprávněnosti reklamace anebo v průběhu odstraňování reklamované vady, že za vadu neodpovídá, Zhotovitel mu vyúčtuje cenu opravy a hotové výdaje (tj. zejména včetně cestovného) v cenách obvyklých.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

6.2  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

6.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Bližší informace jsou obsaženy v zásadách používání souborů cookies.

6.4. Spokojenost kupujícího s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ten kupujícímu zasíláme pokaždé, když u nás nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání kupující neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby od kupujícího a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele Heureka Shopping s.r.o (IČ 24725382), kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího mu dotazník nebude dále zasílán.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

7.2. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

7.3. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

7.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, tj. činí volbu českého práva. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.5. Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

7.6. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána pravomoc soudů České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, provozovatel doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy info@adsafe.cz.

V Praze dne 8. 9. 2017

ADSAFE, spol. s r.o.

04.09.17

Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Provozovatel Internetový obchod (e-shop) na adrese https://www.adsafe.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozován společností ADSAFE, spol. s r.o., se… Chci číst dále

22.05.18

Podmínky ochrany osobních údajů   1. Základní ustanovení 1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se… Chci číst dále

14.11.14

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ADSAFE, spol. s r.o. se sídlem Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6 - Břevnovidentifikační číslo: 02009463 zapsaná v OR vedená u rejstříkového soudu v Praze,… Chci číst dále

23.06.13

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu ADSAFE.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je ADSAFE, spol. s.r.o., IČ: 02009463, se sídlem… Chci číst dále

23.06.13

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu ADSAFE.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je ADSAFE, spol. s.r.o., IČ: 02009463, se sídlem… Chci číst dále

08.09.17

Webová stránka a/nebo Webové stránky používají cookies za účelem zlepšení uživatelského komfortu, jelikož jejich povolení umožňuje zapamatovat si vás a vaše individuální nastavení a předvolby. Cookie je… Chci číst dále


Zapomenuté heslo
Zboží k porovnání:0ks
Nahrávám
Prodejna Praha - letní provoz: po-pá 9-14hod.
Mimořádná letní akce! Zadejte v košíku na www.adsafe.cz nebo .sk kód LETO24 a získejte slevu 3% :-).